Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 5 – Children

– in formative years: trong những năm quyết định đến sự hình thành và phát triển tính cách
– impressionable (adj) dễ bị ảnh hưởng
– to come of age = to come/grow to maturity: trưởng thành
– live up to parents’ expectations: đáp ứng được mong đợi của cha mẹ
– keep a watchful eye on sth = be/stay alert to sth: cảnh giác, thận trọng với cái gì
– behaviour = demeanor = conduct (u) hành vi
– misbehaviour = misconduct (u) sự cư xử xấu
– misbehave = act out = behave badly: cư xử xấu
– well-behaved = well-mannered (adj) cư xử tốt, lịch sự
– head-strong = stubborn = recalcitrant = disobedient (adj) hư hỏng, cứng đầu, không nghe lời
– code of conduct (c) nguyên tắc cư xử
– courtesy (u) sự lịch sự, nhã nhặn
– courteous (adj) lịch sự, nhã nhặn
– respectful (adj) tôn trọng người khác
– disrespectful (adj) không tôn trọng người khác, bất kính
– unjustified desire (c) mong muốn phi lý
– role model (c) hình mẫu, idol
– imitate = mimic (t) bắt chước
– conform (to/with) = obey = comply with: tuân theo
– unmonitored = unsupervised = uncontrolled (adj) không được giám sát
– tempt/entice sb to do sth: dụ ai làm gì đó
– temptation = enticement (c) cám dỗ, sự lôi kéo/dụ dỗ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *