Children

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 5 – Children

– in formative years: trong những năm quyết định đến sự hình thành và phát triển tính cách – impressionable (adj) dễ bị ảnh hưởng – to come of age = to come/grow to maturity: trưởng thành – live up to parents’ expectations: đáp ứng được mong đợi của cha...