WRITING TASK 1

IELTS WRITING TASK 1 – LESSONS, TIPS & EXERCISES

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BÀI THI IELTS WRITING TASK 1

  • Trong IELTS Writing Task 1 bạn sẽ cần phải viết một bài miêu tả biểu đồ, bản đồ hoặc quy trình.
  • Số lượng từ tối thiểu bạn cần viết là 150 từ (thời gian khuyên dùng là 20 phút trong tổng 60 phút của toàn bộ bài Writing)
  • Bạn sẽ được chấm bài dựa trên bốn tiêu chí sau:

– Task Response (25%)

– Cohesion & Coherence (25%)

– Lexical Resource (25%)

– Grammar Range and Acuuracy (25%)

Xem chi tiết tiêu chí chấm ở ĐÂY

CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 1

IELTS WRITING TASK 1 có tất cả 7 dạng bài:

CÁC TIPS VÀ TỪ VỰNG TRONG WRITING TASK 1

CÁC BÀI MẪU WRITING TASK 1