Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 10 – Tourism

– transnational travel = international travel (u) du lịch xuyên biên giới
– hospitality (u) sự mến khách
– local = local resident = local inhabitant (c) cư dân địa phương
– travel industry = tourist industry (n) ngành du lịch
– tourism income (u) doanh thu từ du lịch
– tourist site = tourist attraction = tourist spot (c) địa điểm tham quan
– historical monument (c) đài tưởng niệm lịch sử
– historical site = heritage site (n) di tích lịch sử
– cultural heritage (u) di sản văn hóa
– relic (c) di sản, di vật
– reputable (adj) reliable, credible: có tiếng tốt, tin tưởng được
– flock = swarm (v) đổ dồn tới
– inflow = influx (n) sự đổ dồn tới
– globalisation (n) sự toàn cầu hóa
– tourist = traveller = visitor (n) khách du lịch

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *