TOURISM

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 10 – Tourism

– transnational travel = international travel (u) du lịch xuyên biên giới – hospitality (u) sự mến khách – local = local resident = local inhabitant (c) cư dân địa phương – travel industry = tourist industry (n) ngành du lịch – tourism income (u) doanh thu từ du lịch...