Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 1 – Education

– tertiary education = higher education = university education (u) giáo dục đại học
– school = learning center = educational institution = learning institute (c) trường học, cơ sở giáo dục
– to quit school = to drop out of school : bỏ trường, bỏ học
– expand/broaden sb’s horizons: mở rộng kiến thức
– vocational training (u) đào tạo nghề
– extracurricular activity/programme (c) hoạt động/chương trình ngoại khóa
– academic performance = academic achievement/attainment (u) thành tích học tập
– communicate/convey/impart (sth to sb) (t) truyền cái gì (ví dụ kiến thức) cho ai đó
– internet-based learning = online learning = distance learning = e-learning (u) học từ xa qua mạng online
– learn in a mechanical way = learn by rote: học một cách máy móc, hoce
– learn by heart =: học vẹt, học thuộc lòng
– specialised knowledge (u) kiến thức chuyên môn
– know-how (u) kỹ năng, kiến thức thực tế
– virtual school = e-school = online school (c) trường ảo
– (school) curriculum (c) (plural: curricula) chương trình học
– keep up with sb/sth = keep pace with sb/sth (phrase) theo kịp
– reference material(s) (u/plr) tài liệu tham khảo
– theoretical knowledge (u) kiến thức lý thuyết
– abstract concept (c) khái niệm trừu tượng
– all-round = well-rounded = multitalented = versatile (adj) đa tài, toàn diện, uyên bác
– knowledgeable (adj) hiểu biết
– competent (adj) thạo, giỏi
– rounded education = well-rounded education (c/u) sự giáo dục toàn diện
– ability = capacity (u) khả năng, năng lực
– enrol in/on = register for = sign up for (phrasal verb) đăng ký vào (khóa học…)
– intellectual ability (u) intellect: năng lực trí tuệ
– compulsory assignment/exercise (c) bài tập bắt buộc
– learning outcome (c) kết quả học tập
– academic/learning objective (c) mục tiêu học tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *