Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 12 – Technology/Production

– the information age = the computer age = the digital age (n) thời đại công nghệ thông tin/máy tính/số
– keep/stay in touch/contact with sb = giữ liên lạc với ai đó
– browse the Internet = surf on the Internet: lướt mạng
– state-of-the-art = modern (adj) hiện đại
– obsolete = old-fashioned = out of fashion = out of date = outdated (adj) lỗi thời
– technological breakthrough (n) đột phá về công nghệ
– social networking site = social media site (n) mạng xã hội
– videoconference (n) cuộc hội thảo qua video
– technological innovation (u) sự đổi mới công nghệ
– appliance = device = equipment (n) thiết bị
– machinery = machines (n) máy móc nói chung
– make optimal use of: sử dụng tối ưu
– production line (c) dây chuyền sản xuất
– heavy user (c) người dùng nhiều
– modernisation (u) sự hiện đại hóa
– modernise (t) hiện đại hóa
– net surfer = Internet surfer (c) người lướt mạng
– manufacturer (c) producer: nhà sản xuất
– manufacturing (u) hoạt động/ngành sản xuất
– manufacture = produce (v) sản xuất, chế tạo
– communication device (c) thiết bị truyền thông, liên lạc
– telecommunications (plr) viễn thông
– automation (u) sự tự động hóa
– mass production (n) sản xuất đại trà
– mass-produce (v) sản xuất đại trà
– gross domestic product = GDP (u) tổng sản phẩm quốc nội
– yield = production (u) sản lượng
– Internet access (u) sự truy cập Internet
– social tool (c) công cụ xã hội
– multifunctional = multipurpose (adj) đa chức năng
– handheld (adj) cầm tay
– lightweight (adj) nhẹ
– portable (adj) xách tay
– hi-tech device (c) thiết bị công nghệ cao

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *