Vocab

Phân biệt “chance” và “opportunity”

Đây có lẽ là hai từ mọi người rất hay sử dụng nhưng chắc chắn là đa số thường không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.   💚Chúng ta xét opportunity (usually countable) trước, từ này có nghĩa là “cơ hội”. Theo sau thường là:   1. +...

11 Từ/Cụm từ Về Chủ Đề “homework”

1. Play a key/important/major role in sth/doing sth: đóng vai trò quan trọng trong 2. give/set (sb) homework : cho (ai đó) bài tập về nhà 3. education (noncount) : sự giáo dục/việc giáo dục (nếu chỉ xét ở trường = schooling) 4. educational league table (count) bảng xếp hạng...

Nghĩa của cụm “as to”

Có lẽ rất nhiều bạn đã bắt gặp cụm “as to” rồi nhưng không biết nó nghĩa là gì nên cũng bỏ qua. “as to” (dùng trong văn viết formal) chính là “about/concerning” . Tuy nhiên điểm khác biệt của as to đó là nó thường đứng trước một mệnh...

Phân biệt “learn” và “learn about/of”

Từ learn là một từ ai cũng dùng nhưng bạn biết cách phân biệt giữa learn và learn about/of chưa? – Đầu tiên là learn something/ (how) to do something thì learn được định nghĩa như sau: to go through a process to be able to do something. – Còn...

Cách dùng từ “tendency”

Hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng của một từ rất hay xuất hiện trong cả Writing & Speaking đó là từ “tendency/ˈten.dən.si/ ” (đồng nghĩa là trend)   Nghĩa của nó là “xu hướng/khuynh hướng”. Là một countable noun và chúng ta thường quan tâm đến đằng sau...

Những cách dùng đặc biệt của “law”

Hôm nay chúng ta sẽ phân tích một từ rất ngắn nhưng lại có nhiều cách dùng đặc biệt đó là từ “law”. Từ này nhìn thì ngắn nhưng có tới ba nghĩa khác nhau. – Nghĩa thứ nhất là “hệ thống luật pháp”, khi dùng nghĩa này sẽ thường...

Phân biệt hai từ interfere (B2) và intervene (C2).

Tiện thể nhớ luôn dạng danh từ lần lượt là interference và intervention. Từ interfere (nội động từ) có nghĩa là “xen vào – can dự”. Đặc trưng là mang nghĩa tiêu cực khi hành động xen vào này thường không có ích. Ex: The government interferes in the economy...

Phân biệt hai tính từ “historical” và “historic”

“Historical” định nghĩa đơn giản là “related to history or past events”, “historical events” thì chúng ta cũng dịch bình thường là các sự kiện lịch sử. Còn “historic” cũng để chỉ những thứ liên quan đến quá khứ nhưng phải là “important in history”, “historic events” lúc này chúng...