Phân biệt “chance” và “opportunity”

  •  
  •  
Đây có lẽ là hai từ mọi người rất hay sử dụng nhưng chắc chắn là đa số thường không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
 
💚Chúng ta xét opportunity (usually countable) trước, từ này có nghĩa là “cơ hội”. Theo sau thường là:
 
1. + (for sb) to do sth
The exhibition is a unique opportunity for us to see her later work. (Buổi triển lãm là cơ hội duy nhất để chúng ta xem tác phẩm gần đây của cô ấy)
2. + for/of + noun
Fast internet service in rural areas provided a new opportunity for prosperity. (Dịch vụ internet tốc dộ cao ở vùng nông thôn mang lại một cơ hội mới cho sự phát đạt)
3. + of + V ing
I was never given the opportunity of going to college. (Tôi chưa bao giờ được cho cơ hội vào đại học)
………………………………..
💚Tiếp theo chúng ta sẽ xét từ chance, nhưng từ này lại thường có nghĩa là “possibility > khả năng” hơn:
Thường nó được dùng ở dạng singular/số ít.
1. of + V ing
I don’t think I stand/have a chance of winning. (Tôi không nghĩ là tôi có khả năng chiến thắng)
You’d have a better chance/more chance of passing your exams if you worked a bit harder. (Bạn sẽ có nhiều khả năng đậu các kỳ thi hơn nếu bạn học chăm hơn một chút)
2. of/for + noun
a chance for success (khả năng thành công) a chance of survival (khả năng sống sót)
 
💚 Tuy nhiên chance cũng còn 1 nghĩa chính là giống với “opportunity”, nhưng cách dùng nó chỉ có dạng:
1. + (for sb) to do sth
I didn’t get/have a chance to speak to her.
I missed my chance to say goodbye to him.
…………………
 
💚 Tổng kết thì chance có thể là possibility hoặc opportunity, mặc dù có thể mang nghĩa giống nhau nhưng cách dùng có thể vẫn khác nhau như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.