Phân biệt “chance” và “opportunity”

Đây có lẽ là hai từ mọi người rất hay sử dụng nhưng chắc chắn là đa số thường không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
 
💚Chúng ta xét opportunity (usually countable) trước, từ này có nghĩa là “cơ hội”. Theo sau thường là:
 
1. + (for sb) to do sth
The exhibition is a unique opportunity for us to see her later work. (Buổi triển lãm là cơ hội duy nhất để chúng ta xem tác phẩm gần đây của cô ấy)
2. + for/of + noun
Fast internet service in rural areas provided a new opportunity for prosperity. (Dịch vụ internet tốc dộ cao ở vùng nông thôn mang lại một cơ hội mới cho sự phát đạt)
3. + of + V ing
I was never given the opportunity of going to college. (Tôi chưa bao giờ được cho cơ hội vào đại học)
………………………………..
💚Tiếp theo chúng ta sẽ xét từ chance, nhưng từ này lại thường có nghĩa là “possibility > khả năng” hơn:
Thường nó được dùng ở dạng singular/số ít.
1. of + V ing
I don’t think I stand/have a chance of winning. (Tôi không nghĩ là tôi có khả năng chiến thắng)
You’d have a better chance/more chance of passing your exams if you worked a bit harder. (Bạn sẽ có nhiều khả năng đậu các kỳ thi hơn nếu bạn học chăm hơn một chút)
2. of/for + noun
a chance for success (khả năng thành công) a chance of survival (khả năng sống sót)
 
💚 Tuy nhiên chance cũng còn 1 nghĩa chính là giống với “opportunity”, nhưng cách dùng nó chỉ có dạng:
1. + (for sb) to do sth
I didn’t get/have a chance to speak to her.
I missed my chance to say goodbye to him.
…………………
 
💚 Tổng kết thì chance có thể là possibility hoặc opportunity, mặc dù có thể mang nghĩa giống nhau nhưng cách dùng có thể vẫn khác nhau như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *