Nghĩa của cụm “as to”

Có lẽ rất nhiều bạn đã bắt gặp cụm “as to” rồi nhưng không biết nó nghĩa là gì nên cũng bỏ qua.
“as to” (dùng trong văn viết formal) chính là “about/concerning” . Tuy nhiên điểm khác biệt của as to đó là nó thường đứng trước một mệnh đề bắt đầu bằng what/which/when/where/how/whether/why …

Ví dụ:
They have been advising us “as to” how we should behave to avoid the situation getting worse.
(Họ khuyên chúng tôi về cách chúng tôi nên cư xử để tránh làm tình hình trở nên tệ hơn)

He was uncertain “as to” which road to take.
(Anh ta không chắc chắn về đường nào để đi)

There’s no decision “as to” when the work might start.
(Không có quyết định nào về khi nào công việc có thể bắt đầu)

Now I’m back home and a bit confused “as to” whether my visit was effective or not.
(Bây giờ tôi về nhà và có chút bối rối về việc không biết chuyến thăm của tôi có hiệu quả hay không)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *