Phân biệt hai tính từ “historical” và “historic”

“Historical” định nghĩa đơn giản là “related to history or past events”, “historical events” thì chúng ta cũng dịch bình thường là các sự kiện lịch sử.

Còn “historic” cũng để chỉ những thứ liên quan đến quá khứ nhưng phải là “important in history”, “historic events” lúc này chúng ta sẽ dịch là “các sự kiện trọng đại”.

Ví dụ khác “a historic moment/day – một khoảng khắc/ngày trọng đại”, “historical context/background – hoàn cảnh/bối cảnh lịch sử”.

 

 

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *