Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 19 – Crime

– be/fall prey to = fall victim to = become victims of: trở thành nạn nhân, con mồi của
– send sb to jail/prison = put sb in jail/prison: bắt ai đó vào tù
– deter (sb from doing sth) (v) prevent, discourage: ngăn chặn, răn đe
– have a deterrent effect: có tác dụng răn đe
– to abide by sth = conform with: tuân theo (luật, quy định, thỏa thuận…)
– enforce a law: buộc thi hành luật
– be liable for = be legally responsible for: chịu trách nhiệm pháp lý cho
– be brought to justice: bị đưa ra trước công lý, bị xử tội
– get involved in/engage in criminal activities: tham gia, dính líu đến hoạt động phạm pháp
– keep a watchful eye on sth/sb: để mắt đến
– be/stay alert to sth: cảnh giác với
– surveillance/security camera (c) camera giám sát
– crime reduction/prevention (n) sự giảm/phòng chống tội phạm
– commit a crime: phạm tội
– recommit (v) reoffend: tái phạm
– breach = break = violate (t) vi phạm, phá vỡ (luật, hiệp ước…)
– juvenile delinquency = juvenile crime (u) sự phạm tội ở thiếu niên
– wrongdoing (c/u) hành vi sai trái/phạm pháp
– wrongdoer (c) người làm điều sai trái
– imprisonment = confinement = captivity (u) sự giam giữ
– death = fatality (c) loss of life: cái chết
– casualty = victim (n) nạn nhân, người thương vong
– self-defense = self-protection (u) sự tự vệ
– illegitimate = illegal = unlawful (adj) phạm pháp
– crime rate (c) tỷ lệ phạm tội
– prospective/potential/would-be criminal (c) tội phạm tiềm năng
– criminal = offender = law-breaker (c) kẻ phạm pháp
– law-offending practice/behaviour (c) hoạt động/hành vi phạm pháp
– law-abiding citizen (c) công dân tuân thủ luật pháp
– murder = homicide (c/u) hành vi giết người, tội giết người
– burglary (u) sự ăn trộm bẻ khóa
– robbery (u) sự ăn cướp
– shoplifting (u) sự ăn cắp ở cửa hàng
– harsh/severe/rigid/strict/rigorous punishment (c/u) hình phạt nghiêm khắc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *