IELTS Writing Task One #9

The two pie charts show the exportation of products from Australia over two years.

Trước khi bắt đầu viết introduction cho phần này thì chúng ta cần nhớ mỗi khi xử lý một dạng biểu đồ nào đó thì việc quan sát xem có cột thời gian hay không là một điều rất quan trọng, bởi vì ngôn ngữ cũng như cách xử lý đề bài đó sẽ khác nhau rất nhiều, không chỉ là phần introduction mà là cả bài viết của chúng ta. Ngoài biểu đồ đường luôn có cột thời gian thì các dạng khác đều có thể chia ra làm hai loại, chúng ta sẽ xứ lý chúng tương tự như cách đã làm với biểu đồ cột, tuy nhiên mỗi dạng cũng sẽ có một chút khác biệt, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với dạng biểu đồ tròn.

THE PRODUCTION

Chúng ta thấy các biểu đồ này tạo ra để nói về sự thay đổi tỷ lệ phần trăm của các sản phẩm được xuất khẩu từ Úc từ năm 2005 tới năm 2010:

The pie charts display the variations in proportions of products exported from Australia in the period 2005 to 2010.THE OVERVIEW

 

THE OVERVIEW

Dưới đây là các thông tin chính sẽ được sử dụng:

– Coal và Iron là sản phẩm xuất khẩu chính của Úc, tổng cả hai đều chiếm trên 50% mỗi năm.

– Tất cả những sản phẩm còn lại đều chiếm tỷ lệ không đáng kể.

The main message is that, in both years, coal and iron are the chief exports of Australia, which together accounted for over half of the total in each year, with all the other commodities being more or less insignificant.

Nhìn chung trong cả hai năm than đá và sắt đều là những sản phẩm xuất khẩu chính của Úc, cả hai cùng nhau chiếm trên 50% trong mỗi năm, với tất cả những mặt hàng khác hầu như là chiếm không đáng kể.

  • THE BODY

 

Qua biểu đồ trên thì các dữ liệu chúng ta có thể so sánh đó là giữa “tỷ lệ của các sản phảm trong một năm với nhau” và “tỷ lệ của các sản phẩm của hai năm với nhau”.

Trong ví dụ này bởi vì mỗi đoạn body paragraph chúng ta sẽ đề cập chủ yếu đến dữ liệu của một biểu đồ nên mặc định là chúng ta đã so sánh chúng với nhau.

BODY PARAGRAPH 1
Regarding the first year, the percentages of coal and iron sold overseas were 32% and 27% respectively, taking top positions, followed by wheat ( 16%) and meat (11%), while fish shares the lowest rank with vehicles at 2%.

Xét năm thứ nhất, tỷ lệ than đá và sắt được xuất khẩu tương ứng là 32% và 27%, giữ những vị trí đầu tiên, theo sau đó là lúa mì (16%) và thịt (11%), trong khi cá và xe cộ giữ thứ hạng thấp nhất ở mức 2%.

 

Moving forward half a decade, the export volume of coal has risen to a dominant position of 43%, whereas the figure for iron, from 27 to 20% , shrinks considerably, yet it has not its second place. While wheat export volumes show a quite significant reduction from 16 to 10%, this country again sells abroad the lowest amount of fish, at only 1%, yet the rate for vehicles have increased to a relatively high level of 5%.

Mười năm sau, sản lượng xuất khẩu than đá tăng tăng đến một mức áp đảo 43%, trong khi sản lượng sắt giảm đáng kễ từ 27 xuống 20%, tuy nhiên nó vẫn không mất vị trí thứ hai của mình. Trong khi Sản lượng xuất khẩu lúa mì giảm khá mạnh, giảm từ 16 xuống 10%, quốc gia này tiếp tục xuất khẩu sản lượng cá thấp nhất ở mức 1%, tuy nhiên tỷ lệ xe cộ tăng tới một mức khá cao là 5%.

 

Ở Body paragraph này chúng ta ngoài việc chủ yếu đề cập và so sánh các dữ liệu của năm 2010 thì cũng sẽ so sánh sự thay đổi của chúng so với năm 2005.

Lý do là chỉ có hai biểu đồ tròn nên có khá ít thông tin, thông thường nếu có từ ba biểu đồ tròn trở nên thì sẽ có nhiều lựa chọn để mô tả hơn cho chúng ta.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *