IELTS Writing Task One #10

Pie Chart

The charts below show the results of a questionnaire that asked visitors to the Parkway Hotel how they rated the hotel’s customer service. The same questionnaire was given to 100 guests in the years 2005 and 2010.

THE INTRODUCTION

Chúng ta thấy các biểu đồ tròn này tạo ra là để:

+ So sánh về mức độ hài lòng của khách hàng tới khách sạn Parkway trong năm 2005 và năm 2010:

The pie charts compare the satisfaction levels of guests visiting the Parkway hotel in relation to its customer service in 2005 and 2010.

 

THE OVERVIEW

Dưới đây là các thông tin chính có thể sử dụng:

– Năm thứ nhất: đa số khách đánh giá khách sạn này satisfactory hoặc poor.

– Năm thứ hai: phần lớn khách đánh giá nó good hoặc excellent.

Overall, customer satisfaction increased considerably over the period given. While most guests rated this hotel’s guest service as satisfactory or poor in the first year, a clear majority of customers described it as good or excellent in the second.

Nhìn chung sự hài lòng của khách hàng tăng đáng kể qua giai đoạn trên. Trong khi hầu hết các khách đánh giá dịch vụ khách hàng của khách sạn này là chấp nhận được hoặc tồi thì phần lớn cho là nó tốt hoặc xuất sắc trong năm thứ hai.

Câu đầu tiên trong đoạn paragraph trên thực ra chỉ là phát triển ra từ hai ý được đưa ra ở trên, tuy nhiên được thêm vào để làm cách triển khai ý hay hơn.

 

THE BODY

 

Để có một bài TASK ONE ngắn ngọn và dễ hiểu thì chúng ta chỉ việc sử dụng mỗi đoạn để đề cập tới số liệu của một năm, và ở đoạn thứ hai có thể đề cập lại một số số liệu đã dùng ở đoạn thứ nhất.

 

BODY PARAGRAPH 1
With respect to the first year, the hotel’s visitors who considered its guest service to be acceptable accounted for 45%, which was the largest of all. While 36% of cases in total gave negative feedback, including poor (21%) and very poor (15%), only 19% responded positively, with the percentages for “good” and “excellent” ratings being 14% and 5% respectively.

Xét năm thứ nhất, những người đến khách sạn cho rằng dịch vụ khách hàng của nó là chấp nhân được chiếm tỷ lệ cao nhất 45%. Trong khi tổng cộng 36% trường hợp cho phản hồi tiêu cực, bao gồm “tồi” là 21% và “rất tồi” là 15%, chỉ có 19% cho phản hồi tích cực, với tỷ lệ đánh giá “tốt” và “xuất sắc” tương ứng là 14% và 5%.

 

 

BODY PARAGRAPH 2
Moving forward half a decade, the proportions of people who descriced the hotel’s customer service as excellent or good grew significantly to 28% and 39% respectively, taking top positions. By contrast, only 16% of customers rated the service as poor (12%) or very poor (4%). Similarly, the number of the “satisfactory” ratings shrunk dramatically, from 45 to 17%.

Sau đó nửa thập kỷ, tỷ lệ của những người cho là dịch vụ khách hàng của khách sạn này là “xuất sắc” hoặc “tốt” đều tăng đáng kể tới lần lượt 28% và 39%, chiếm những vị trí đầu tiên. Ngược lại chỉ có 16% khách hàng đánh giá dịch vụ này là “tồi” (12%) hoặc “rất tồi” (4%). Cũng như thế, số lượng đánh giá “chấp nhận được” cũng giảm mạnh từ 45% xuống 17%.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *