IELTS Writing Task One #3

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Write at least 150 words.

Hướng Dẫn Chi Tiết

 

THE INTRODUCTION

 

The line graph compares the percentage of people aged 65 or more in three countries, namely Japan, Sweden and USA, over a 100-year period: 1940 to 2040.

Biểu đồ đường trên so sánh tỷ lệ của người từ 65 tuổi trở nên ở ba quốc gia là Nhật Bản, Thụy Điển và Mỹ qua giai đoạn 1940 đến 2040.

Sẽ có nhiều thắc mắc là chúng ta sử dụng the percentage hay the percentages ở trên. Tuy nhiên dùng thế nào cũng đều chính xác (cả hai đều có thể mang nghĩa số nhiều).

 

THE OVERVIEW

 

Dưới đây là các thông tin chính sẽ được sử dụng:

Tỷ lệ người già ở cả ba nước đều tăng và ở Nhật được dự đoán sẽ tăng mạnh nhất.

Tỷ lệ người già ở Nhật Bản luôn thấp hơn ở Thụy Điển và Mỹ.

The main message is that the proportion of elderly people increases in each country over the period; and Japan is estimated to see the most dramatic rises in its elderly population.

Nhìn chung tỷ lệ của người già đều tăng ở mỗi quốc gia qua giai đoạn này, và Nhật Bản được ước lượng là sẽ tăng mạnh nhất.

 

THE BODY

 

BODY PARAGRAPH 1
Looking at Japan in more detail, except for the last few years, the percentages of senior citizens in this nation remained smaller than the others, beginning at 5% and remained below this level until the early 2002s. After that, it started to increase dramactically, and, by 2040, is predicted to overtake both Sweden and the USA to reach 27%, the highest figure of all.

Xét Nhật Bản chi tiết hơn, ngoại trừ một vài năm cuối cùng tỷ lệ người già ở quốc gia này luôn nhỏ hơn hai quốc gia còn lại, lúc đầu là 5% và duy trì ờ dưới mức này cho đến đầu những năm 2000s. Sau đó nó bắt đầu tăng rất mạnh và đến năm 2040 được dự đoán là sẽ vượt qua cả Thụy Điển và Mỹ để đạt mức 27%, xét tổng thể đây là con số cao nhất.

 

BODY PARAGRAPH 2
Moving to the other two Western countries, at the start, America saw 9% of people aged 65 or more. The rate rose gradually over the next 40 years, reaching just under 15% in 1980 before a 40-year period of approximate stability. It is then predicted to ascend suddenly to finish at 23%. For Sweden, it starts slightly lower at 5%, yet its rate of the elderly then experiences an exponential rise, finishing at 25%, only 2% lower than Japan.

Xét hai quốc gia Châu Âu, lúc đầu Mỹ có 9% tỷ lệ người trong độ tuổi từ 65 trở nên. Tỷ lệ người già tăng dần trong 40 năm tiếp theo, đạt ngay dưới 50% trong năm 1980 trước khi trải qua một giai đoạn 40 năm gần như không thay đổi. Nó sau đó được dự đoán là sẽ tăng đột ngột để kết thúc ở mức 23% , đây là con số thấp nhất trong ba nước. Đối với Thụy Điển, nó khởi đầu thấp hơn một chút ở mức 5%, tuy nhiên saju đó tỷ lệ người già của quốc gia này tăng rất nhanh, cuối cùng đạt 25%, chỉ 2% thấp hơn Nhật Bản.

Ở đây hai quốc gia Sweden và USA được gộp chung vào một đoạn vì chúng khá giống nhau và cũng để bố cục của chúng ta trông đẹp hơn. Ngoài ra đây cũng là cách giúp chúng ta sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *