IELTS Writing Task One #2

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart shows the unemployment situation in Australia in the year 2012.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

THE INTRODUCTION

 

Chúng ta có thể thấy biểu đồ này đươc tạo ra để:

Thể hiện sự thay đổi tỷ lệ thất nghiệp ở vùng nông thôn và thành thị của Úc trong năm 2012:

The graph shows the changes in unemployment rates in Australia country and city areas in the year 2012.

 

Hoặc so sánh tỷ lệ thất nghiệp của vùng thành thị và vùng nông thôn với nhau trong năm 2012:

The graph makes a comparison of unemployment rates in Australian country and city areas in the year 2012.

 

Như vậy chúng ta có thể viết được hai Introduction khác nhau cho ví dụ này.

 

 

THE OVERVIEW

 

Bởi vì số liệu là của năm 2012 nên chúng ta ưu tiên dùng Past Simple cho bài mô tả này.

 

Dưới đây là các thông tin chính sẽ được sử dụng:

Đường Rural Areas luôn cao hơn Urban Areas.

Đường Rural Areas luôn giảm dần.

Đường Urban Areas luôn tăng dần.

 

Generally speaking, the countryside experienced higher levels of joblessness than the cities over this period; however, the employment rate grew consistently in the latter, while declining constantly in the former.

 

Nhìn chung khu vực nông thôn có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn khu vực thành thị trong cả giai đoạn này; tuy nhiên, tủy lệ thất nghiệp tăng liên tục ở khu vực thành thì, trong khi đó giảm dần ở khu vực nông thôn.

 

THE BODY

 

Biểu đồ này chỉ có hai đường vì vậy chúng ta sẽ có hai body paragraph, mỗi cái sẽ dùng để miêu tả một đường, và chúng ta so sánh chúng với nhau khi nào có điểm gì đặc biệt.

 

BODAY PARAGRAPH 1
Examining the rural districts, at the beginning, the rate of joblessness was 6.5%, the highest of all. However, then, it experienced a steady decrease as time went by, to its lowest level of 4.5 % by mid-year, although it ended with a three-month period of approximate stability, at about 5 %.

 

Xét khu vực nông thôn, lúc đầu tỷ lệ thất nghiệp là 6.5%, đây là con số cao nhất trong biểu đồ. Tuy nhiên sau đó nó giảm đều đặn theo thời gian tới mức thấp nhất là 4.5% vào giữa năm, mặc dù vậy nó kết thúc với tỷ lệ ba tháng cuối gần như ổn định ở mức 5%.

 

 

BODY PARAGRAPH 2
 

Moving to cities, the percentage without work starting lowest at 2.2%. Then, problems immediately occured, pushing the rate to 4.0% by the third quarter. Next, unemployment rapidly descended to, coincidentally, its original figure. Unfortunately, the success was short-lived, as from then onwards, it quickly climbed to finish at a fairly high point of 4.5%, slightly below agricultural areas.

 

Xét tiếp khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp lúc đầu ở mức thấp nhất 2.2%. Sau đó vấn đề ngay lập tức xuất hiện đẩy tỷ lệ này lên 4% vào quý thứ ba. Tiếp theo tỷ lệ thất nghệp nhanh chóng giảm xuống con số lúc đầu một cách trùng hợp. Không may là sự thành công này khá là ngắn, vì từ lúc đó trở đi nó tăng một cách nhanh chóng để kết thúc ở mức khá cao 4.5%, hơi thấp hơn khu vực nông thôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *