HEALTH

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 8 – Health

– be diagnosed with sth: bị chuẩn đoán mắc bệnh gì đó – emotional well-being (u) sự khỏe mạnh về tinh thần – be addicted to sth = be obsessed with: nghiện cái gì đó – sedentary/inactive lifestyle (n) lối sống thụ động – chronic diseases (n) bệnh mãn tính...