ENVIRONMENT

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 13 – Environment/Agriculture

– indiscriminate/careless littering (u) sự vứt rác bừa bãi – vegetation (u) cây cối – disrupt the natural/ecological balance (u) phá vỡ cân bằng thiên nhiên/sinh thái – classify (sth into) = categorize (sth into) (v) phân loại – environmentally sustainable development (c/u) sự phát triển bền vững về môi...