Culture

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 17 – Culture

– revive (t) restore: khôi phục lại (một truyền thống, sự tự tin…) – origin, cultural and language difference (c) sự khác biệt về nguồn gốc, văn hóa và ngôn ngữ – cultural meaning (c) ý nghĩa văn hóa – cultural globalisation (u) sự toàn cầu hóa văn hóa -...