IELTS Writing Task One 6#

Bar Chart

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart shows air pollution levels among four countries in 2012.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Write at least 150 words

THE INTRODUCTION

The bar chart compares levels of air pollution in China, America, Japan and Australia in relation to its origion (transport, industry or electricity generation) in 2012.

Ở trong ví dụ này các bạn có thể thấy việc sử dụng in relation to/with respect to/in terms of giúp cho chúng ta dễ dàng đề cập đến transport/industry và electricity hơn.

Chúng chính là căn nguyên (origin/source) của air pollution.

 

THE OVERVIEW

Khi so sánh các cụm cột với nhau ta được:

– Cả ba cột của Trung Quốc đều cao hơn những quốc gia khác.

– Cả ba cột của Úc đều thấp hơn những nơi khác.

Khi so sánh các cột riêng lẻ với nhau ta được:

– Cột “Electricity” thấp nhất ở tất cả các quốc gia ngoại trừ Úc.

 

On the whole, China had the most polluted air, while Australia’s atmosphere  remained the least contaminated in the period given. However, electricity generation produced the lowest levels of pollutants everywhere apart from the latter.

Nhìn chung, Trung Quốc có không khí ô nhiễm nhất, trong khi đó bầu không khí của Úc duy trì ở mức ô nhiễm ít nhất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, việc sản xuất điện tạo ra tỷ lệ chất thải thấp nhất ở mọi nơi ngoại trừ Australia.

 

THE BODY

Chúng ta thấy China và Japan là hai nước châu Á và có tỷ lệ các cột tương tự nhau nên có thể gom chúng vào một đoạn, đoạn còn lại dành cho hai nước còn lại.

BODY PARAGRAPH 1

Looking at the Asian nations, Chinese industry was the greatest culprit of all, discharging 80 ppm, leaving transport there at 69 ppm and electricity generation at almost 60 ppm. Japan’s profile bears some resemblance, but proportionally much smaller, with these three indexes being 47,30 and 10 ppm, the lowest figure overall, respectively.

Xét các quốc gia châu Á, ngành công nghiệp của Trung Quốc là thủ phạm lớn nhất trong ba nguyên nhân, thải ra 80 ppm, trong khi giao thông ở đây là 69 ppm và sản xuất điện là gần 60 ppm. Nhật Bản khá tương đồng với Trung Quốc nhưng có tỷ lệ nhỏ hơn nhiều, với ba chỉ số này tương ứng là 47, 30 và 10 ppm- toàn thể thì đây là con số nhỏ nhất.

Nếu không thể nghĩ ra những từ “the Asian countries” thì chúng ta có thể vẫn dùng tên của các quốc gia, sau đó dùng “the first/second” để tránh lặp lại.

BODY PARAGRAPH 2

Moving to the other two countries, America was the only nation where transportaion was the primary polluter at 54 ppm, followed by industry and electricity production,   at 38 and 30 ppm, respectively. Australia, in contrast, had collectively the lowest level of air pollution, with all indexes being below 20 ppm.

Xét tiếp hai quốc gia còn lại, Mỹ là đất nước duy nhất mà giao thông là nguyên nhân gây ô nhiễm nhiều nhất ở mức 54 ppm, theo sau là ngành công nghiệp và sản xuất điện tương ứng là 38 và 30 ppm. Úc thì ngược lại có tổng mức độ ô nhiễm không khí thấp nhất với tất cả các chỉ số đều nhỏ hơn 20 ppm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *