Travelling

Từ vựng IELTS Speaking – Topic 9 – Travelling

– historical site (n) (=heritage site): di tích lịch sử – tourist attraction = tourist site = tourist spot (n) địa điểm thu hút khách du lịch – scenery /ˈsiːnəri/ (u) = landscape (n) phong cảnh – stunning = magnificent /mægˈnɪfɪsənt/ = spectacular /spekˈtækjʊlə/ (adj) tuyệt đẹp – take in...