TOWNS

Từ vựng IELTS Speaking – Topic 3 – Town and Cities

birthplace (n) nơi sinh in the suburbs (on the outskirts): vùng ngoại ô be located/situated in: có vị trí ở urban area (n) khu vực thành thị metropolis /mɪˈtrɔpəlɪs/ (n) thành phố lớn, thủ đô rural area = the countryside (n) khi vực nông thôn quiet and peaceful (adj) yên...