Films

Từ vựng IELTS Speaking – Topic 10 – Movies

– genre /ˈʒɔnrə/ (n) thể loại – comedy /ˈkɔmɪdi/ (n) phim hài – romance film (n) phim tình cảm – horror film (n) phim kinh dị – drama /ˈdrɑːmə/ (n) kịch – action movie (n) phim hành động – car chase (n) cảnh đuổi bắt bằng xe – explosion /ɪkˈspləuʒən/...