CITIES

Từ vựng IELTS Speaking – Topic 3 – Town and Cities

birthplace (n) nơi sinh in the suburbs (on the outskirts): vùng ngoại ô be located/situated in: có vị trí ở urban area (n) khu vực thành thị metropolis /mɪˈtrɔpəlɪs/ (n) thành phố lớn, thủ đô rural area = the countryside (n) khi vực nông thôn quiet and peaceful (adj) yên...

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 9 – Cities

– utilities (n) dịch vụ công (điện, nước, ga…) – amenities = facilities (n) tiện nghi – the increasing population = the ever-growing population (u) dân số ngày càng tăng – overpopulation (u) sự đông dân quá mức – migrant = emigrant (c) người di cư – immigrant (c) người...